دی 30, 1401

قیمت بچه ماهی قزل آلا

قیمت بچه ماهی قزل آلا با توجه به مقاومت، سرعت رشد، اصلاح نژاد شده متفاوت است. قیمت مناسب بچه ماهی قزل آلا می تواند کمک زیادی به شما بکند.